छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram

पार्वत्युवाच नाम्नां सहस्रमं परमं छिन्नमस्ता-प्रियं शुभम्। कथितं भवता शम्भो सद्यः शत्रु-निकृन्तनम्।।1।। पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि। सहस्र-नाम-पाठे च अशक्तो यः पुमान् भवेत्।।2।। तेन किं पठ्यते नाथ तन्मे ब्रूहि कृपामय। श्री सदाशिव उवाच अष्टोत्तर-शतं नाम्नां पठ्यते तेन सर्वदा। सहस्र्-नाम-पाठस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम् . ॐ अस्य श्रीछिन्नमस्ताष्टोत्तर-शत-नाअम-स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः श्रीछिन्नमस्ता देवता मम-सकल-सिद्धि-प्राप्तये जपे विनियोगः। ॐ … Read more