श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम: ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम: ॐ अतीतमहाधाम्ने नम: ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम: ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम: ॐ आगमाचरवर्त्मने नम: ॐ मोचितामेध्यकृतये नम: ॐ ह्रींबीजश्राणितश्रिये नम: ॐ मोहादिविभ्रमान्ताय नम: ॐ बहुकायधराय नम: ॐ भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे नम: ॐ क्लींबीजवरजापिने नम: ॐ भवहेतुविनाशाय नम: ॐ राजच्छोणाधराय नम: ॐ गतिप्रकंपिताण्डाय नम: ॐ … Read more

Dattatreya Stotram

श्री दत्तात्रेय दत्तात्रेय ||  Dattatreya Stotram ||  जटाधरं पाण्डुराङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिम् ।   सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥1॥     अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् नारदऋषिः ।   अनुष्टुप् छन्दः । श्रीदत्तपरमात्मा देवता । श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥     जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे । भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥   जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च ।   दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥2॥   … Read more

श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam

श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam || Datta Sharanashtakam थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय । भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ || त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय । योगेन्द्र चित्तंबुज संस्थिताय किरत रुपय नमसिवाय || २ || समस्तलोकोत्बव करणाय भवब्दि पोतय भयपःया । भुतेस्वराय अखिल भुतितय किरत रुपय नमसिवाय || ३ || … Read more

श्री दत्ता अष्टकम || Shri Datta Ashtakam

श्री दत्ता अष्टकम || Shri Datta Ashtakam गुरुमूर्तिं चिदाकाशं सच्चिदानन्दविग्रहं । निर्विकल्पं निराबाधं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ १ ॥ योगातीतं गुणातीतं सर्वरक्षाकरं विभुं । सर्वदुःखहरं देवं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ २ ॥ अवधूतं सदाध्यानम् औदुम्बरसुशोभितं । अनघाप्रिया विभुं देवं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ ३ ॥ निराकारं निराभासं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं । निर्गुणं निष्कलं शान्तं दत्तमानन्दमाश्रये ॥ ४ ॥ अनसूयासुतं देवं अत्रिवम्शकुलोद्भवं । दिगम्बरं … Read more

श्री दत्तात्रेय अष्टकम || Shri Dattatreya Ashtak || Shri Datta Ashtakam

श्री दत्तात्रेय अष्टकम || Shri Dattatreya Ashtak | Shri Datta Ashtakam ।। श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ आदौ ब्रह्ममुनीश्वरं हरिहरं सत्वं – रजस्तामसम् ब्रह्मांडं च त्रिलोकपावनकरं तैमूर्तिरक्षाकरम् ॥ भक्तानामभयार्थरूपसहितं सोहं स्वयं भावयन्सोहं दत्तदिगंबरं वसतु मे चित्ते महत्सुंदरम् ॥१॥ विश्वं विष्णुमयं स्वयं शिवमयं ब्रह्मामुनींद्रामयं ब्रह्मेंद्रादिसुरोगणार्चितमयं सत्य समुद्रामयम् ॥ सप्तं लोकमय़ं स्वयं जनमयम् मध्यादिवृक्षामयं सोहं दत्तदिगंबरं वसतु मे चित्ते … Read more

श्री दत्तात्रेय वज्र कवच || Shree Dattatreya Vajra Kavacham

श्री दत्तात्रेय वज्र कवच || Shree Dattatreya Vajra Kavacham || Shree Dattatreya Vajra Kavach ॥श्रीहरि:॥ श्रीगणेशाय नम:। श्रीदत्तात्रेयाय नम:। ऋषय ऊचु:। कथं संकल्पसिद्धि: स्याद्वेदव्यास कलौ युगे। धर्मार्थकाममोक्षणां साधनं किमुदाह्रतम्‌॥१॥ व्यास उवाच। श्रृण्वन्तु ऋषय: सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनम्‌। सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्‌॥२॥ गौरीश्रृङ्गे हिमवत: कल्पवृक्षोपशोभितम्‌। दीप्ते दिव्यमहारत्नहेममण्डपमध्यगम्‌॥३॥ रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरम्‌। मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती॥४॥ श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर। … Read more