धर्मशास्त्र पञ्चकम् | Dharma Sasthra Panchakam

धर्मशास्त्र पञ्चकम् पादारविन्दभक्तलोकपालनैकलोलुपं   सदारपार्श्वमात्मजादिमोदकं सुराधिपम् ।   उदारमादिनाथभूतनाथमद्भुतात्मवैभवं   सदा रवीन्दुकुण्डलं नमामि भाग्यसम्भवम् ॥ १ ॥   कृपाकटाक्षवीक्षणं विभूतिवेत्रभूषणं …

Read more