बृहस्पति स्तोत्र | Brihaspati Stotra

Brihaspati Stotra,बृहस्पति स्तोत्र

बृहस्पति स्तोत्र  पीताम्बर: पीतवपु: किरीटी, चतुर्भुजो देवगुरु: प्रशान्त: ।   दधाति दण्डं च कमण्डलुं च, तथाक्षसूत्रं वरदोsस्तु मह्यम ।।1।।   …

Read more