केतु स्तोत्र | Ketu Stotra

केतु स्तोत्र ,ketu stotra

केतु स्तोत्र  केतु: काल: कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णक:।   लोककेतुर्महाकेतु: सर्वकेतुर्भयप्रद: ।।1।।     रौद्रो रूद्रप्रियो रूद्र: क्रूरकर्मा सुगन्ध्रक्।   फलाशधूमसंकाशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक् ।।2।। …

Read more