श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Krishna Sharanam Ashtakam ||

श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Krishna Sharanam Ashtakam ||  ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥ सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य विशेषतः । वहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २॥ सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा । दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३॥ संसारसर्वदुष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मतेः । लौकिकप्राप्तिकामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४॥ विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः । … Read more