श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Krishna Lahari Stotram

श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Shri Krishna Lahari Stotra कदा बृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामादिसहितम् । अहो कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरली मोहन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ १ ॥ कदा कालिन्दीये हरिचरणमुद्राङ्किततटे स्मरन् गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम् । अहो कृष्णानन्दाम्बुजवदन भक्तैकसुलभ प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ २ ॥ कदाचित् खेलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयैः कथञ्चित् संप्राप्तं किमपि भजतं … Read more

विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Viprapatni Krita Krishna Stotra

विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Viprapatni Krita Krishna Stotra || Krishna Stotra त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहंकृतिः । निर्गुणश्च निराकारः साकारस्सगुणः स्वयम् ॥ १ ॥ साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम् ॥ २ ॥ सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः । ते त्वदंशास्सर्वबीजाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ ३ ॥ यस्य लोम्नां … Read more

श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram

श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram || Krishna Stotram रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसङ्कटे ॥ १ ॥ भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥ २ ॥ जन्मोर्मिसङ्गसहिते योषिन्नक्रौघसङ्कुले । रतिस्रोतसमायुक्ते गंभीरे घोर एव च ॥ ३ ॥ प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये । यमालय प्रवेशाय मुक्तिद्वारादिविस्मृतौ ॥ ४ ॥ … Read more