भीष्म कृत श्रीकृष्ण स्तुति || Bhishma Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti

भीष्म कृत श्रीकृष्ण स्तुति || Bhishma Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥ १ ॥ त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने । वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तुमेऽनवद्या ॥ २ ॥ युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्-कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये । मम निशितशरैर्विभिध्यमान-त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३ ॥ सपदि सखि वचो निशम्य … Read more

अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti

अक्रूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति: || Akrura Krita Sri Krishna Stuti || Krishna Stuti नम: श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च । असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥ श्रीराधापतये तुभ्यं  व्रजाधीशाय ते नम:   नम: श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय च ॥२॥ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥ वाणी सदा ते  गुणवर्णने स्यात् कर्णौ कथायां  ममदोश्च कर्मणि । मन: सदा … Read more