श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam | अथ श्रीराममङ्गलाष्टकम् । सङ्गीतप्राणमूलाय सप्तस्वराधिवासिने । षड्जाधारश्रुतिस्थाय सद्गुरुस्वाय मङ्गलम् ॥ १॥ ऋषभारूढनूताय रिपुसूदनकीर्तये । ऋषिश्रेष्ठसुगीताय रिपुभीमाय मङ्गलम् ॥ २॥ गङ्गापावनपादाय गम्भीरस्वरभाषिणे । गान्धर्वगानलोलाय गभीराय सुमङ्गलम् ॥ ३॥ मङ्गलं क्षितिजापाय मङ्गलानन्दमूर्तये । मङ्गलश्रीनिवासाय माधवाय सुमङ्गलम् ॥ ४॥ पञ्चमस्वरगेयाय परिपूर्णस्वराब्धये । पाथोधिरागरङ्गाय परार्थाय सुमङ्गलम् ॥ ५॥ धन्याय धर्मपालाय धैवत्यधैर्यदायिने … Read more