इंद्र कृत श्रीराम स्तोत्र | Indra Kruta Sri Rama Stotram

इंद्र कृत श्रीराम स्तोत्र,Indra Kruta Sri Rama Stotram

इंद्र कृत श्रीराम स्तोत्र  इन्द्र उवाच     भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम् ।   भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम् ॥ १ …

Read more

Ram Raksha Stotra in English

ram raksha stotra in english

Ram Raksha Stotra in english Asya Sri Rama Raksha Stotra ManthrasyaBudha Kousika Rishi,Sri Sita Ramachandra Devatha,Anushtup Chanda,Sita Shakthi, Sri Hanman …

Read more

श्री राम स्तोत्र | Shri Rama Stotram

Shri Rama Stotram श्री राम स्तोत्र | Shri Rama Stotram

श्री राम स्तोत्र  आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्।   लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥१॥     आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनम्।   द्विषतां …

Read more

श्रीसीतारामाष्टकम् | Sri Sita Rama Ashtakam

Sri Sita Rama2B Ashtakam श्रीसीतारामाष्टकम् | Sri Sita Rama Ashtakam

श्री सीतारामाष्टकम्  ब्रह्ममहेन्द्रसुरेन्द्रमरुद्गणरुद्रमुनीन्द्रगणैरतिरम्यं,    क्षीरसरित्पतितीरमुपेत्य नुतं हि सतामवितारमुदारम् ।     भूमिभरप्रशमार्थमथ प्रथितप्रकटीकृतचिद्घनमूर्तिं,   त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे …

Read more

श्रीराम प्रेमाष्ट्कम | Rama Prema Ashtakam | Sri Ram Premashtakam

Sri Ram Premashtakam श्रीराम प्रेमाष्ट्कम | Rama Prema Ashtakam | Sri Ram Premashtakam

श्रीराम प्रेमाष्ट्कम श्यामाम्बुदाभमरविन्दविशालनेत्रं बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् ।   सीतासहायमुदितं धृतचापबाणं रामं नमामि शिरसा रमणीयवेषम् ॥ १ ॥   पटुजलधरधीरध्वानमादाय चापं पवनदमनमेकं बाणमाकृष्य …

Read more

श्री राम अष्टकम | Sri Ram Ashtakam | Ram Ashtakam

श्री राम अष्टकम ,ram ashtakam

श्री राम अष्टकम  भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनम् ।   स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् ॥ १ ॥   जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं ।   स्वभक्तभीतिभञ्जनं …

Read more

श्री रामाष्टक| Sri Rama Ashtak

श्री रामाष्टक

श्री रामाष्टक    ॥ अथ रामाष्टकम् ॥       श्रीशिव उवाच ।   सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रम् । …

Read more

श्री रामाष्टकम् | Ramashtakam

श्री रामाष्टकम्

श्री रामाष्टकम्  कृतार्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनम् ।   सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् ॥ १ ॥     मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम् ।   महाधनुर्विदारकं नमामि …

Read more