माँ छिन्नमस्ता स्तोत्र | Maa Chinnamasta Stotra

Chhinmastika stotra माँ छिन्नमस्ता स्तोत्र | Maa Chinnamasta Stotra

माँ छिन्नमस्ता स्तोत्र  श्रीगणेशाय नमः ।   आनन्दयित्रि परमेश्वरि वेदगर्भे मातः पुरन्दरपुरान्तरलब्धनेत्रे ।   लक्ष्मीमशेषजगतां परिभावयन्तः सन्तो भजन्ति भवतीं धनदेशलब्ध्यै …

Read more