माँ तारा अष्टकम || Tarashtakam || Maa Tara Ashtakam ||

माँ तारा अष्टकम ||  Tarashtakam || Maa Tara Ashtakam || मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसंपत्प्रदे, प्रत्यालीढपदस्थिते शिवहृदि स्मेराननांभोरुहे। फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्त्री कपालोत्पले, खड्गञ्चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वाथसिद्धिप्रदे, गद्यप्राकृतपद्यजातरचनासर्वस्वसिद्धिप्रदे। नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारांनिधे, सौभाग्यामृतवर्षणेनकृपया सिञ्च त्वमस्मादृशम्॥२॥ सर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पादिवेषोज्ज्वले, व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याधूतघण्टाङ्किते। सद्यःकृत्तगलद्रजःपरिमिलन्मुण्डद्वयीमूर्धज, ग्रन्थिश्रेणिनृमुण्डदामललिते भीमे भयं नाशय ॥३॥ मायानङ्गविकाररूपललनाबिन्द्वर्धचन्द्रात्मिके, हुंफट्कारमयी त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके मादृशाम्। मूर्तिस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थूलातिसूक्ष्मा परा, वेदानाम् … Read more