श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।श्री सिद्धिरूपायै नमः ।श्री योगिन्यै नमः ।श्री भद्रकाल्यै नमः ।श्री रमायै नमः ।श्री भवान्यै नमः । श्री भयप्रीतिदायै नमः ।श्री भूतियुक्तायै नमः ।श्री भवाराधितायै नमः । श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः ।श्री जनाधीशमात्रे नमः ।श्री धनागारदृष्ट्यै नमः ।श्री धनेशार्चितायै नमः । श्री धीवरायै नमः ।श्री … Read more