श्री राधा कृष्णाष्टकम् || Shri RadhaKrishna Ashtakam

श्री राधा कृष्णाष्टकम् || Shri Radhakrishna Ashtakam || Radha Krishna Ashtakam ॥ श्रीराधाकृष्णाष्टकम् ॥ यः श्रीगोवर्धनाद्रिं सकलसुरपतिं त्रस्तगोगोपवृन्दं, स्वीयं संरक्षितञ्चेत्यमरसुखकरं मोहयन् सन्दधार । तन्मानं खण्डयित्वा विजितरिपुकुलो नीलधाराधराभः, कृष्णो राधासमेतो विलसतु हृदये सोऽस्मदीये सदैव ॥ १॥ यं दृष्ट्वा कंसभूपः स्वकृतकृतिमहो संस्मरन्मन्त्रिवर्यान्, किं वा पूर्वं मयेदं कृतमिति वचनं दुःखितः प्रत्युवाच । आज्ञप्तो नारदेन स्मितयुतवदनः पूरयन्सर्वकामान्, कृष्णो राधासमेतो … Read more