श्री राधाकुण्ड अष्टकम | Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम,Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम  वृषभदनुजनाशात् नर्मधर्मोक्तिरङ्गैः, निखिलनिजतनूभिर्यत्स्वहस्तेन पूर्णम् ।   प्रकटितमपि वृन्दारण्यराज्ञा प्रमोदैः, तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ १॥   व्रजभुवि मुरशत्रोः …

Read more