श्री राधाकुण्ड अष्टकम | Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम,Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम  वृषभदनुजनाशात् नर्मधर्मोक्तिरङ्गैः, निखिलनिजतनूभिर्यत्स्वहस्तेन पूर्णम् ।   प्रकटितमपि वृन्दारण्यराज्ञा प्रमोदैः, तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ १॥   व्रजभुवि मुरशत्रोः …

Read more

श्रीमद् राधाष्टकम् | Shrimad Radhashtakam

Shrimad Radhashtakam श्रीमद् राधाष्टकम् | Shrimad Radhashtakam

श्रीमद् राधाष्टकम्  निकुञ्जे मञ्जूषद्विविधमृदुपुष्पैकनिचयैः,   समाकीर्णं दान्तं सुमणिजटितं केलिशयनम् ।   हृदि प्रादुर्भूतोद्भटविरहभावैः सपदि यत्,       करे कृत्वा …

Read more

श्री राधाष्टक | Radha Ashtak

श्री राधाष्टक Radha Ashtak

श्री राधाष्टक  ॥ श्रीराधाष्टकम् ॥ ॐ दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं, विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् ।   हृदयमधुपमल्लीं वल्लवाधीशसूनो-, रखिलगुणगभीरां राधिकामर्चयामि ॥ १॥   …

Read more