राहु स्तोत्र | Rahu Stotram | Rahu Devta Stotra

rahu stotra,राहु स्तोत्र

राहु स्तोत्र  राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः ।   अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः ॥ १ ॥     रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुमीतिदः ।   ग्रहराजः …

Read more