राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Ram Ashtottara Shatanama Stotram

Shri Ram Ashtottara Shatanama Stotram राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Ram Ashtottara Shatanama Stotram

Ram Ashtottara Shatanama Stotram ॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्   विष्णुदास उवाच-   ॐ अस्य श्रीरामचन्द्रनामाष्टोत्तरशतमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । …

Read more

श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् | Ram Ashtottara Shatanama Stotram

ram stotra श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् | Ram Ashtottara Shatanama Stotram

श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्    ॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥   विष्णुदास उवाच-   ॐ अस्य श्रीरामचन्द्रनामाष्टोत्तरशतमन्त्रस्य ब्रह्मा …

Read more