सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम् | Sankashta Haranam Ganesh Ashtakam

Sankashta Haranam Ganesh Ashtakam सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम् | Sankashta Haranam Ganesh Ashtakam

सङ्कष्टहरणं गणेशाष्टकम्  । श्रीगणेशाय नमः ।   ॐ अस्य श्रीसङ्कष्टहरणस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहागणपतिर्देवता, संकष्टहरणार्थ जपे विनियोगः ।   ॐ ॐ ॐ काररूपं …

Read more