ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः …

Read more

सरस्वती स्तोत्रम्  | Saraswati Stotram

Saraswati Stotram,सरस्वती स्तोत्रम् 

सरस्वती स्तोत्रम्  सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदिस्थितां ।   कण्ठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदाम् ॥ १ ॥     मतिदां वरदां शुद्धां वीणाहस्तवरप्रदां …

Read more

सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra

Saraswati Stotra,सरस्वती स्तोत्र

सरस्वती स्तोत्र  रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम्।   मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥१॥     शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्।   बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥२॥ …

Read more