Saraswati vandana सरस्वती वंदना पढ़ाई में मन लगाने का सरस्वती मंत्र

सरस्वती वंदना पढ़ाई में मन लगाने का सरस्वती मंत्र

 सरस्वती वंदना   या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।   …

Read more

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Saraswati Ashtottara Shatanamavali

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ ह्रीँ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री विजया सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री नन्दा सरस्वत्यै नमः …

Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ वाग्देव्यै नमः । ॐ शारदायै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ नादरूपिण्यै नमः । ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ …

Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ महाभद्रायै नमः । ॐ महामायायै नमः । ॐ वरप्रदायै नमः । ॐ श्रीप्रदायै नमः । ॐ …

Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Saraswati Ashtottara Satanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः । ॐ अवन्तिकायै नमः । ॐ काश्यै नमः । ॐ …

Read more

Saraswati Rahasya Stotram श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम्  Saraswati Rahasya Stotra नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्।   उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥     या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी।   नामरूपात्मना व्यक्ता …

Read more

Brahma Kruta Saraswati Stotram ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।   गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः   आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति …

Read more

Neel Saraswati Stotram Neel Saraswati Stotram | नील सरस्वती स्तोत्र

Neel Saraswati Stotram | नील सरस्वती स्तोत्र

नील सरस्वती स्तोत्र Neel Saraswati Stotram  घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते I जाड्यपापहरे देवि त्राहि …

Read more

saraswati panchkam

श्री Saraswati Stotra | Saraswati Stotra | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र  श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥     वन्दिता सिद्धगन्धर्वैरर्चिता सुरदानवैः। …

Read more

Saraswati Stotram सरस्वती स्तोत्रम्  | Maa saraswati stotra

सरस्वती स्तोत्रम्  | Maa saraswati stotra

सरस्वती स्तोत्रम्  सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदिस्थितां ।   कण्ठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदाम् ॥ १ ॥     मतिदां वरदां शुद्धां वीणाहस्तवरप्रदां ।   ऐं ऐं मन्त्रप्रियां …

Read more

Saraswati Stotra सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra

सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra

सरस्वती स्तोत्र  रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम्।   मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥१॥     शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्।   बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥२॥     कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभाषितभिन्नपदम्।   …

Read more

Shri Saraswati Stotram श्री सरस्वती स्तोत्रम | Shri Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्रम | Shri Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्रम  या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वति भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥१॥   …

Read more

Saraswati Ashtak श्री सरस्वती अष्टकम | Saraswati Ashtak

श्री सरस्वती अष्टकम | Saraswati Ashtak

श्री सरस्वती अष्टकम   अम्ब, थ्वदेय पद पङ्कज पांसु लेस, संबन्द बन्दुरथरा रसना थ्वधीयम् । संभयुधधिपदमप्य अम्रुथथि रम्यं, निम्भयथे किमुथ भोउम पदानि थस्य ॥१॥   मथ, …

Read more

Saraswati Ashtakam श्री सरस्वती अष्टकम | Sri Saraswati Ashtakam

श्री सरस्वती अष्टकम | Sri Saraswati Ashtakam

श्री सरस्वती अष्टकम  ॥ श्रीसरस्वत्यष्टकम् ॥   अमला विश्ववन्द्या सा कमलाकरमालिनी ।   विमलाभ्रनिभा वोऽव्यात्कमला या सरस्वती ॥ १॥     वार्णसंस्थाङ्गरूपा या स्वर्णरत्नविभूषिता । …

Read more