सरस्वती वंदना, saraswati vandana, saraswati puja vandana

सरस्वती वंदना | सरस्वती पूजा मंत्र

 सरस्वती वंदना   या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।   …

Read more

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Saraswati Ashtottara Shatanamavali

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ ह्रीँ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री विजया सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री नन्दा सरस्वत्यै नमः …

Read more

Saraswati Rahasya Stotram,श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम्

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम्  Saraswati Rahasya Stotra नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्।   उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥     या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी।   नामरूपात्मना व्यक्ता …

Read more

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः   आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च …

Read more

Neel Saraswati Stotram,नील सरस्वती स्तोत्र

नील सरस्वती स्तोत्र | Neel Saraswati Stotram

नील सरस्वती स्तोत्र Neel Saraswati Stotram  घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते I जाड्यपापहरे देवि त्राहि …

Read more

श्री सरस्वती स्तोत्र

श्री सरस्वती स्तोत्र | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र  श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥     वन्दिता सिद्धगन्धर्वैरर्चिता सुरदानवैः। …

Read more

Saraswati Stotram,सरस्वती स्तोत्रम् 

सरस्वती स्तोत्रम्  | Saraswati Stotram

सरस्वती स्तोत्रम्  सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदिस्थितां ।   कण्ठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदाम् ॥ १ ॥     मतिदां वरदां शुद्धां वीणाहस्तवरप्रदां ।   ऐं ऐं मन्त्रप्रियां …

Read more

Saraswati Stotra,सरस्वती स्तोत्र

सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra

सरस्वती स्तोत्र  रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम्।   मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥१॥     शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्।   बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥२॥     कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभाषितभिन्नपदम्।   …

Read more

अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम

अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम

अगस्त्य मुनि प्रोक्तं श्री सरस्वती स्तोत्रम  या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वति भगवती …

Read more

सरस्वती अष्टक

सरस्वती अष्टक | Saraswati Ashtak

सरस्वती अष्टक  अम्ब, थ्वदेय पद पङ्कज पांसु लेस, संबन्द बन्दुरथरा रसना थ्वधीयम् । संभयुधधिपदमप्य अम्रुथथि रम्यं, निम्भयथे किमुथ भोउम पदानि थस्य ॥१॥   मथ, स्थ्वधेय …

Read more

Sri Saraswati Ashtakam,श्री सरस्वती अष्टकम

श्री सरस्वती अष्टकम | Sri Saraswati Ashtakam

श्री सरस्वती अष्टकम  ॥ श्रीसरस्वत्यष्टकम् ॥   अमला विश्ववन्द्या सा कमलाकरमालिनी ।   विमलाभ्रनिभा वोऽव्यात्कमला या सरस्वती ॥ १॥     वार्णसंस्थाङ्गरूपा या स्वर्णरत्नविभूषिता । …

Read more