श्री शनि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shani Ashtottara Shatanama Stotram

शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने । शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १॥ सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे । सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः ॥ २॥ घनाय घनरूपाय घनाभरणधारिणे । घनसारविलेपाय खद्योताय नमो नमः ॥ ३॥ मन्दाय मन्दचेष्टाय महनीयगुणात्मने । मर्त्यपावनपादाय महेशाय नमो नमः ॥ ४॥ छायापुत्राय शर्वाय शरतूणीरधारिणे । चरस्थिरस्वभावाय चञ्चलाय नमो नमः ॥ ५॥ नीलवर्णाय नित्याय नीलाञ्जननिभाय च … Read more

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः । ॐ शांताय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः । ॐ सर्वॆशाय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ सुरवंद्याय नमः । ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः । ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥ ॐ सुंदराय नमः । ॐ घनाय … Read more

श्री शनिदेव अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

श्री शनिदेव अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः ॥ ॐ शान्ताय नमः ॥ ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥ ॐ शरण्याय नमः ॥ ॐ वरेण्याय नमः ॥ ॐ सर्वेशाय नमः ॥ ॐ सौम्याय नमः ॥ ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥ ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥ ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥ ॐ सुन्दराय नमः ॥ ॐ घनाय नमः … Read more

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः । ॐ शांताय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः । ॐ सर्वॆशाय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ सुरवंद्याय नमः । ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः । ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥ ॐ सुंदराय नमः । ॐ घनाय … Read more

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र || Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra

महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र || Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra ध्यानम् पहले श्लोक से दसवें श्लोक तक ध्यान के श्लोक हैं जिनका पाठ किया जाना चाहिए. विनियोग ऊँ अस्य श्रीमहाकाल शनिमृत्युंजय स्तोत्रमंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि: अनुष्टुपछन्द: महाकालशनिदेवता शं बीजम् आयसीशक्ति: कालपुरुषम् इति कीलकं मम अथवा मम यजमानस्य अकालअपमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोग: । इसके बाद पंचपात्र में रखा हुआ … Read more

दशरथ कृत शनि स्तोत्र || Dashrath Krit Shani Stotra

दशरथ कृत शनि स्तोत्र || Dashrath Krit Shani Stotra विनियोगः-  ॐ अस्य श्रीशनि-स्तोत्र-मन्त्रस्य कश्यप ऋषिः, त्रिष्टुप् छन्दः, सौरिर्देवता, शं बीजम्, निः शक्तिः, कृष्णवर्णेति कीलकम्, धर्मार्थ-काम-मोक्षात्मक-चतुर्विध-पुरुषार्थ-सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। कर-न्यासः- शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। मन्दगतये तर्जनीभ्यां नमः। अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः। कृष्णांगाय अनामिकाभ्यां नमः। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। छायात्मजाय करतल-कर-पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि-न्यासः- शनैश्चराय हृदयाय नमः। मन्दगतये शिरसे स्वाहा। अधोक्षजाय शिखायै … Read more

दशरथ उवाच शनि स्तोत्र || Dashrath Uvacha Shani Stotra

दशरथकृत शनि स्तोत्र : Dashrath Uvacha Shani Stotra दशरथ उवाच: प्रसन्नो यदि मे सौरे ! एकश्चास्तु वरः परः॥ रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन्। सरितः सागरा यावद्यावच्चन्द्रार्कमेदिनी॥ याचितं तु महासौरे ! नऽन्यमिच्छाम्यहं। एवमस्तुशनिप्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतम्॥ प्राप्यैवं तु वरं राजा कृतकृत्योऽभवत्तदा। पुनरेवाऽब्रवीत्तुष्टो वरं वरम् सुव्रत!॥ दशरथकृत शनि स्तोत्र: नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय … Read more

शनि देव के 108 नाम || Shani Dev Ke 108 Naam || Ashtottara Shatanamavali

शनि देव के 108 नाम || Shani Dev Ke 108 Naam || 108 Names Of Lord Shani शनैश्चर- धीरे- धीरे चलने वाला शान्त- शांत रहने वाला सर्वाभीष्टप्रदायिन्- सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला शरण्य- रक्षा करने वाला वरेण्य- सबसे उत्कृष्ट सर्वेश- सारे जगत के देवता सौम्य- नरम स्वभाव वाले सुरवन्द्य- सबसे पूजनीय सुरलोकविहारिण् – सुरह्स … Read more

श्री शनिकवचम् – Shree Shani Kavach

श्री शनिकवचम् – Shree Shani Kavach अथ श्री शनिकवचम् अस्य श्री शनैश्चरकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥ शनैश्चरो देवता ॥ शीं शक्तिः ॥ शूं कीलकम् ॥ शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ निलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् ॥ चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥  श्रुणूध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् । कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् ॥ २ ॥ कवचं देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम् । शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ ३ ॥ ॐ … Read more

श्री शनि वज्र पंजर कवचम्‌ -Shani Vajra Panjar Kavach

श्री शनि वज्र पंजर कवच  -Shree Shani Vajra Panjar Kavach विनियोगः । ॐ अस्य श्रीशनैश्चरवज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्री शनैश्चर देवता, श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि न्यासः । श्रीकश्यप ऋषयेनमः शिरसि । अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे । श्रीशनैश्चर देवतायै नमः हृदि । श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ध्यानम् । नीलाम्बरो नीलवपुः … Read more