शिव स्तुति || Shiv Stuti || Shiv Pujan Stuti

शिव स्तुति || Shiv Stuti ||  Shiv Pujan Stuti स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहारकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयम्। तरक्षुवरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत्, कदा नु शितिकण्ठ ते वपुरवेक्षते वीक्षणम्॥१॥ त्रिलोचन! विलोचने वसति ते ललामायिते, स्मरो नियमघस्मरो नियमिनामभूद्भस्मसात्। स्वभक्तिलतया वशीकृतवती सतीयं सती, स्वभक्तवशगो भवानपि वशी प्रसीद प्रभो ॥२॥ महेशमहितोऽसि तत्पुरुष पूरुषाग्र्यो भवा-, नघोररिपुघोर ते नवम वामदेवाञ्जलिः॥ नमः सपदि जायते त्वमिति पञ्चरूपोचित-, प्रपञ्चचयपञ्चवृन्मम मनस्तमस्ताडय … Read more