Shiva Bhujangam

शिव भुजंगम | Shiva Bhujangam

शिव भुजंगम  Shiva Bhujangam Shiva Bhujanga गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् ।   कनद्दन्तकाण्डं  विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥ १ ॥     अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्वमर्थं …

Read more