श्री गणेश पञ्चकम् -Shri Ganesha Panchmaka

अथ श्रीगणेशपञ्चकम् ।विनायकैकदन्ताय व्यासभारतलेखिने । विद्यारम्भविनूताय विघ्नेश्वराय ते नमः ॥ १॥ गणेश्वराय गम्याय गानारम्भनुताय च । गंरूपाय गरिष्ठाय गौरीसुताय ते नमः ॥ २॥ अक्षरारम्भवन्द्याय आगाधज्ञानसिद्धये । इहलोकसुसन्नेत्रे ईशपुत्राय ते नमः ॥ ३॥ उत्तमश्लोकपूज्याय ऊर्ध्वदृष्टिप्रसादिने । एकचित्तप्रदात्रे च ऐक्यध्येयाय ते नमः ॥ ४॥ ओंकारवक्रतुण्डाय औपहारिकगीतये । पञ्चकश्लोकमालाय पुष्पार्चिताय ते नमः ॥ ५॥ मङ्गलं गणनाथाय सर्वारम्भाय मङ्गलम् … Read more