श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Shri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram

श्रीभैरव्युवाच –भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याः शतनामकम् । यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु केनापि न प्रकाशितम् ॥ १॥ भैरव उवाच – शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम् । नाख्येयं यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परम् ॥ २॥ यस्यैकवारपठनात्सर्वे विघ्ना उपद्रवाः । नश्यन्ति तत्क्षणाद्देवि वह्निना तूलराशिवत् ॥ ३॥ प्रसन्ना जायते देवी मातङ्गी चास्य पाठतः । सहस्रनामपठने यत्फलं परिकीर्तितम् । तत्कोटिगुणितं देवीनामाष्टशतकं शुभम् ॥ ४॥ अस्य श्रीमातङ्गीशतनामस्तोत्रस्य … Read more