श्री राधिकाष्टकम || Shri Radhikastakam

Radhikastakam श्री राधिकाष्टकम || Shri Radhikastakam

श्री राधिकाष्टकम || Shri Radhikastakam कुङ्कुमाक्तकाञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा, पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दसौरभा । वल्लवेशसूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका, मह्यमात्मपादपद्मदास्यदाऽस्तु राधिका ॥ १॥ कौरविन्दकान्तनिन्दचित्रपत्रशाटिका, कृष्णमत्तभृङ्गकेलि फुल्लपुष्पवाटिका । कृष्णनित्यसङ्गमार्थपद्मबन्धुराधिका, मह्यमात्मपादपद्मदास्यदाऽस्तु राधिका …

Read more