श्री रामनाम महिमा – Shri Ramanama Mahima

राम एव परंब्रह्म राम एव परं तपः राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम् ।रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन् मुक्तिमुपैती जन्तुः ॥ कलौ युगे कल्मषमानसानां अन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः । निखिलनिलयमन्त्रः नित्यतत्त्वाख्यमन्त्रो ॥ भवकुलहरमन्त्रो भूमिजा प्राणमन्त्रः पवनज नुतमन्त्रः पार्वतीमोक्षमन्त्रः । पशुपति निजमन्त्रः पातु मां राममन्त्रः ॥ प्रणवनिलयमन्त्रः प्राणनिर्याणमन्त्रः प्रकृतिपुरुषमन्त्रो ब्रह्मरुद्रेन्द्रमन्त्रः। प्रकटदुरितरागद्वेषनिर्नाशमन्त्रो रघुपतिनिजमन्त्रो रामरामेति मन्त्रः ॥ दशरथसुतमन्त्रो दैत्यसंहारमत्रः … Read more