श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम | Shodashi Tripura Sundari Ashtakam

Shri Shodashi Tripura Sundari Ashtakam श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम | Shodashi Tripura Sundari Ashtakam

श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम  कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्बकादम्बिनीं,   नितम्बजित भूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम् ।     नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामलां,   त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ १॥ …

Read more