शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् || Shukra Ashtottara Shatanamavali Stotram

शुक्रः शुचिः शुभगुणः शुभदः शुभलक्षणः । शोभनाक्षः शुभ्ररूपः शुद्धस्फटिकभास्वरः ॥ १॥ दीनार्तिहारको दैत्यगुरुः देवाभिवन्दितः । काव्यासक्तः कामपालः कविः कळ्याणदायकः ॥ २॥ भद्रमूर्तिर्भद्रगुणो भार्गवो भक्तपालनः । भोगदो भुवनाध्यक्षो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ ३॥ चारुशीलश्चारुरूपश्चारुचन्द्रनिभाननः । निधिर्निखिलशास्त्रज्ञो नीतिविद्याधुरन्धरः ॥ ४॥ सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वापद्गुणवर्जितः । समानाधिकनिर्मुक्तः सकलागमपारगः ॥ ५॥ भृगुर्भोगकरो भूमिसुरपालनतत्परः । मनस्वी मानदो मान्यो मायातीतो महाषयः ॥ ६॥ बलिप्रसन्नोऽभयदो बली … Read more