शुक्र स्तोत्र || Shukra Stotram

शुक्र स्तोत्र || Shukra Stotram || Shukra Graha Stotram नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित । वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नम: ।।1।। देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग: । परेण तपसा शुद्ध शंकरो लोकशंकर: ।।2।। प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नम: । नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे ।।3।। तारामण्डलमध्यस्थ स्वभासा भसिताम्बर: । यस्योदये जगत्सर्वं मंगलार्हं भवेदिह ।।4।। अस्तं याते ह्यरिष्टं … Read more