श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति || Sri Chandrasekharendra Saraswati Stuti

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति || Sri Chandrasekharendra Saraswati Stuti ॥ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीस्तुती ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्ममार्गरतं गुरुम् । भक्तानां हितवक्तारं नमस्ते चित्तशुद्धये ॥ १॥ अद्वैतानन्दभरितं साधूनामुपकारिणम् । सर्वशास्त्रविदं शान्तं नमस्ते चित्तशुद्धये ॥ २॥ धर्मभक्तिज्ञानमार्गप्रचारे बद्धकङ्कणम् । अनुग्रहप्रदातारं नमस्ते चित्तशुद्धये ॥ ३॥ भगवत्पादपादाब्जविनिवेशितचेतसः । श्रीचन्द्रशेखरगुरोः प्रसादो मयि जायताम् ॥ ४॥ क्षेत्रतीर्थकथाभिज्ञः सच्चिदानन्दविग्रहः । चन्द्रशेखरवर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदि ॥ … Read more