श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम || Sri Subramanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम || Sri Subramanya Ashtakam नमॊऽस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्य-पादारविन्दाय  सुधाकराय । षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥ नमॊऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रॆ कर्त्रॆ समस्तस्य मनॊरथानाम् । दात्रॆ रतानां परतारकस्य हन्त्रॆ प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ २ ॥ अमूर्तमूर्तायसहस्रमूर्तयॆ गुणायगुण्यायपरात्पराय । अपारपाराय परात्पराय नमॊऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय ॥ ३ ॥ नमॊऽस्तु तॆ ब्रह्मविदांवराय दिगंबरायाम्बरसंस्थिताय । हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवॆ नमॊ हिरण्याय हिरण्यरॆतसॆ ॥ ४ ॥ … Read more