श्री वरदराज पञ्चकम् | Sri Varadaraja Panchakam

श्री वरदराज पञ्चकम् प्रत्यूषे वरदः प्रसन्नवदनः प्राप्ताभिमुख्यान्जनान् आबद्धाञ्जलिमस्तकानविरलान् आबालमानन्दयन्।   मन्दोड्डायितचामरो मणिमयश्वेतातपत्रश्शनैः अन्तर्गोपुरमाविरास भगवानारूढपक्षीश्वरः ॥१॥   मुक्तातपत्रयुगलोभयचामरान्तः विद्योतमानविनयातनयाधिरूढम्।   भक्ताभयप्रदकराम्बुजमंबुजाक्षं …

Read more