श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेश मङ्गलाष्टकम् ॥ श्रीक्षोण्यौ रमणीयुगं सुरमणीपुत्रोऽपि वाणीपतिः, पौत्रश्चन्द्रशिरोमणिः फणिपतिः शय्या सुराः सेवकाः । तार्क्ष्यो यस्य रथो महश्च भवनं ब्रह्माण्डमाद्यः पुमान्, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ १॥ यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जेजीयते, यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमा राकेन्दुकोटीरपि । सौन्दर्यं च मनोभवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनीं, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ २॥ नानारत्न किरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः, श्रीमत्कौस्तुभरत्न भव्यहृदयः … Read more