माङ्गल्यस्तवम् | Mangalya Sthavam

Mangalya Sthavam माङ्गल्यस्तवम् | Mangalya Sthavam

माङ्गल्यस्तवम्  दाल्भ्य उवाच-   कार्यारंभेषु सर्वेषु  दुस्स्वप्नेषु च सत्तम    अमङ्गल्येषु दृष्टेषु यज्जप्तव्यं तदुच्यताम् ॥१॥     येनारंभाश्च सिद्ध्यन्ति दुस्स्वप्नश्चोपशान्तये। …

Read more