वासुदेव कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Vasudev Krut Shri krishna Stotra

वासुदेव कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Vasudev Krut Shrikrishna Stotra || Shri Krishna Stotra श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निर्गुणं विभुम् । ध्यानासाध्यं च सर्वेषां परमात्मानमीश्र्वरम् ॥ १ ॥ स्वेच्छामयं सर्वरुपं स्वेच्छारुपधरं परम् । निर्लिप्तं परमं ब्रह्म बीजरुपं सनातनम् ॥ २ ॥ स्थूलात् स्थूलतरं व्याप्तमतिसूक्ष्ममदर्शनम् । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम् ॥ ३ ॥ शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम् । प्रकृतिं प्रकृतीशं च … Read more

श्री कालभैरव वरद स्तोत्र || Kalbhairav Varad Stotra

श्री कालभैरव वरद स्तोत्र || Shri Kalbhairav Varad Stotra || Kalabhairava Varad  ॐ नमो श्री गजवदना । गणराया गौरीवंदना ।।   विघ्नेशा भवभय हरणा । नमन माझे साष्टांगी ।।1।। नंतर नमिली श्री सरस्वती । जगन्माता भगवती ।। ब्रम्हकुमारी विणावती । वियादात्री विश्वाची ।।2।। नमन तसे गुरुवर्या । सुखनिधान सद्गुरुराया ।। स्मरुनी त्या पवित्र पाया । चित्तशुद्धि … Read more

विभीषण कृत हनुमान स्तोत्र || Vibhishan Krit Hanuman Stotra

 विभीषण कृत हनुमान स्तोत्र || Vibhishan Krit Hanuman Stotra || Hanuman Stotra नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय शयामास्याय च ते नमः।। नमो वानर वीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे।। सीताशोक विनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्त कुलचछेदकारिणे ते नमो नमः।। मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे।। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश् छेद लङ्काप्रसादभजिने।। ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे … Read more

श्री गंगा महिमा स्तोत्र | Ganga Mahimna Stotram

श्री गंगा महिमा स्तोत्र || Shri Ganga Mahimna Stotram महिम्नस्तेऽपारं सकलसुखसारं त्रिपथगे प्रतर्त्तुं कूपारं जगति मतिमान् पारयति कः ।   तथापि त्वत्पादाम्बुजतरणिरज्ञोऽपि भवितुं समीहे तद्विप्रुट्क्षपितभवपङ्कः सुरधुनि ॥ १ ॥     समुद्भूता भूम्नश्चरणवनजातान्मधुरिपो-स्ततो धातुः पात्रे गदितगुणगात्रे समुषिता ।   पुनः शम्भोश्चूडासितकुसुममालायिततनुः सुरान्त्रीन्सत्कर्त्तुं किल जगति जागर्षि जननि ॥ २ ॥     तवैश्वर्यं स्वर्योषिदमलशिरोगुच्छविगल-त्प्रसूनव्यालोलन्मधुकरसमुद्गीतचरिते ।   … Read more

Srimad Divya Parshuram Ashtakam Stotram

श्रीमद् दिव्य परशुराम अष्टक स्तोत्र || Srimad Divya Parshuram Ashtakam Stotram ॥ श्रीपरशुरामाष्टकम् ॥         ॥ श्रीमद्दिव्यपरशुरामाष्टकस्तोत्रम् ॥   ब्रह्मविष्णुमहेशसन्नुतपावनाङ्घ्रिसरोरुहं,     नीलनीरजलोचनं हरिमाश्रितामरभूरुहम् ।     केशवं जगदीश्वरं त्रिगुणात्मकं परपूरुषं,   पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ १॥     अक्षयं कलुषापहं निरुपद्रवं करुणानिधिं,   वेदरूपमनामयं विभुमच्युतं परमेश्वरम् ।     … Read more

Shri Ashtalakshmi Stotram

श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र || Shri Ashtalakshmi Stotram || Sri Ashta Laxmi Stotram आदिलक्ष्मी ॥ Adilakshmi   सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहोदरि हेममये   मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायनि, मञ्जुल भाषिणि वेदनुते ।     पङ्कजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शान्तियुते   जय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ॥ 1 ॥   धान्यलक्ष्मी ॥ Dhanyalakshmi   … Read more

श्री प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्र | Pragnya Vivardhana Karthikeya Stotram

श्री प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्र || Pragnya Vivardhana Karthikeya Stotram स्कंद उवाच –   योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः।   स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः॥१॥     गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।   तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः॥२॥     शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।   सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥३॥     शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्।   सर्वागमप्रणेता च वांछितार्थप्रदर्शनः ॥४॥     … Read more

श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Krishna Lahari Stotram

श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Shri Krishna Lahari Stotra कदा बृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामादिसहितम् । अहो कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरली मोहन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ १ ॥ कदा कालिन्दीये हरिचरणमुद्राङ्किततटे स्मरन् गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम् । अहो कृष्णानन्दाम्बुजवदन भक्तैकसुलभ प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ २ ॥ कदाचित् खेलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयैः कथञ्चित् संप्राप्तं किमपि भजतं … Read more

विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र | Viprapatni Krita Krishna Stotra

विप्रपत्नी कृत श्री कृष्ण स्तोत्र || Viprapatni Krita Krishna Stotra || Krishna Stotra त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहंकृतिः ।   निर्गुणश्च निराकारः साकारस्सगुणः स्वयम् ॥ १ ॥     साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः ।   प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम् ॥ २ ॥     सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ।   … Read more

शिव षडक्षर स्तोत्र | Shiv Shadakshar Stotra

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra || Shiva Shadakshara Stotram ओंकारसंज्ञाय समस्तवेद-पुराणपुण्यागमपूजिताय।   ओंकाररूप प्रियदर्शनाय ओंकाररूपाय नमः शिवाय॥१॥     नाना जराव्याधि विनाशनाय नाथाय लोकस्य जगद्धिताय ।   नाना कलाज्ञान निदर्शनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥२॥     मात्सर्यदोषान्तक संभवाय मातुः पितुः दुःखनिवरणाय।   माहेश्वरी सूक्ष्मवराय नित्यं तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥३॥     … Read more