श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत | Sri Subramanya Bhujanga Stotram

Sri Subramanya Bhujanga Stotram श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत | Sri Subramanya Bhujanga Stotram

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत  सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या ।   विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः ॥१॥   …

Read more

श्री सुब्रह्मण्य करावलम्ब स्तोत्रम् | Karavalamba Stotram

Karavalamba Stotram श्री सुब्रह्मण्य करावलम्ब स्तोत्रम् | Karavalamba Stotram

श्री सुब्रह्मण्य करावलम्ब स्तोत्रम्  हे स्वामिनाथ! करुणाकर दीनबन्धो,  श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धो ।     श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म,   वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ १॥ …

Read more

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक |Subramanya Mangalashtakam

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक,Subramanya Mangalashtakam

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक  ॥ श्रीसुब्रह्मण्यमङ्गळाष्टकं ॥   शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दार शाखिने ।   शिखिवर्यातुरंगाय सुब्रह्मण्याय मङ्गळं ॥१॥     भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोग …

Read more

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subramanya Ashtakam

Sri Subramanya Ashtakam श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subramanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम  नमॊऽस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्य-पादारविन्दाय  सुधाकराय ।   षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥     नमॊऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रॆ कर्त्रॆ समस्तस्य …

Read more