श्री तारा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Tara Ashtottara Shatanama Stotram

श्रीदेव्युवाच । सर्वं संसूचितं देव नाम्नां शतं महेश्वर । यत्नैः शतैर्महादेव मयि नात्र प्रकाशितम् ॥ १॥ पठित्वा परमेशान हठात् सिद्ध्यति साधकः । नाम्नां शतं महादेव कथयस्व समासतः ॥ २॥ श्रीभैरव उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि भक्तानां हितकारकम् । यज्ज्ञात्वा साधकाः सर्वे जीवन्मुक्तिमुपागताः ॥ ३॥ कृतार्थास्ते हि विस्तीर्णा यान्ति देवीपुरे स्वयम् । नाम्नां शतं प्रवक्ष्यामि जपात् … Read more

श्री तारा शतनाम स्तोत्रम् – Tara Shatanama Stotram

श्री तारा शतनाम स्तोत्रम् – Shri Tara Shatanama Stotram श्रीशिव उवाच ॥ तारिणी तरला तन्वी तारा तरुणवल्लरी । तीररूपा तरी श्यामा तनुक्षीणपयोधरा ॥ १॥ तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी । उग्रतारा जया चण्डी श्रीमदेकजटाशिराः ॥ २॥ तरुणी शाम्भवीछिन्नभाला च भद्रतारिणी । उग्रा चोग्रप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती ॥ ३॥ द्वितीया शोभना नित्या नवीना नित्यनूतना । चण्डिका विजयाराध्या … Read more

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali श्रीतारिण्यै नमः । श्रीतरलायै नमः । श्रीतन्व्यै नमः । श्रीतारायै नमः । श्रीतरुणवल्लर्यै नमः । श्रीतीव्ररूपयै नमः । श्रीतर्यै नमः । श्रीश्यामायै नमः । श्रीतनुक्षीणायै नमः । श्रीपयोधरायै नमः ।  श्रीतुरीयायै नमः । श्रीतरुणायै नमः । श्रीतीव्रायै नमः । श्रीतीव्रगमनायै नमः । श्रीनीलवाहिन्यै नमः । श्रीउग्रतारायै … Read more

माँ तारा स्तोत्र ||| Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र ||| Maa Tara Devi Stotram मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे । फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्तीकपालोत्पले खड्गं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये॥ १॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि सद्यः प्राकृतगद्यपद्यरचनासर्वार्थसिद्धिप्रदे।  नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारांनिधे सौभाग्यामृतवर्षणेन कृपया सिञ्च त्वमस्मादृशम्॥ २॥ खर्वे गर्वसमहपूरिततनो सर्पादिभूषोज्ज्वले व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याधूतघण्टाङ्किते। सद्यःकृत्तगलद्रजःपरिलसन्मुण्डद्वयीमूर्धज ग्रन्थिश्रेणिनृमुण्डदामललिते भीमे भयं नाशय॥ ३॥ मायानङ्गविकाररूपललनाबिन्द्वर्धचन्द्रात्मिकेहुंफट्कारमयि त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके मादृशः। मूर्तिस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थूलातिसूक्ष्मा परावेदनां … Read more

माँ तारा अष्टकम || Tarashtakam || Maa Tara Ashtakam ||

माँ तारा अष्टकम ||  Tarashtakam || Maa Tara Ashtakam || मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसंपत्प्रदे, प्रत्यालीढपदस्थिते शिवहृदि स्मेराननांभोरुहे। फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्त्री कपालोत्पले, खड्गञ्चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥१॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्पलतिके सर्वाथसिद्धिप्रदे, गद्यप्राकृतपद्यजातरचनासर्वस्वसिद्धिप्रदे। नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारांनिधे, सौभाग्यामृतवर्षणेनकृपया सिञ्च त्वमस्मादृशम्॥२॥ सर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पादिवेषोज्ज्वले, व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याधूतघण्टाङ्किते। सद्यःकृत्तगलद्रजःपरिमिलन्मुण्डद्वयीमूर्धज, ग्रन्थिश्रेणिनृमुण्डदामललिते भीमे भयं नाशय ॥३॥ मायानङ्गविकाररूपललनाबिन्द्वर्धचन्द्रात्मिके, हुंफट्कारमयी त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके मादृशाम्। मूर्तिस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थूलातिसूक्ष्मा परा, वेदानाम् … Read more

माँ तारा प्रत्यंगिरा कवच || Tara Devi Pratyangira Kavacham

माँ तारा प्रत्यंगिरा कवच || Maa Tara Pratyangira Kavacham || Tara Devi Pratyangira Kavach || ईश्वर उवाच || ॐ तारायाः स्तम्भिनी देवी मोहिनी क्षोभिनी तथा । हस्तिनी भ्रामिनी रौद्री संहारण्यापि तारिणी ॥ १ ॥ शक्तयोहष्टौ क्रमादेता शत्रुपक्षे नियोजिताः । धारिता साधकेन्द्रेण सर्वशत्रु निवारिणी ॥ २ ॥ || कवचमारम्भम् || ॐ स्तम्भिनी स्त्रें स्त्रें मम शत्रुन् … Read more