श्री ललिता पञ्चरत्नं स्तोत्र | Lalitha Pancharatnam Stotram

Lalitha Pancharatnam Stotram श्री ललिता पञ्चरत्नं स्तोत्र | Lalitha Pancharatnam Stotram

श्री ललिता पञ्चरत्नं स्तोत्र  प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् ।   आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् ॥१॥     प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं …

Read more

त्रिपुर सुन्दरी वेद पाद स्तोत्रम् | Tripura Sundari Veda Pada Stotram

Tripura Sundari Veda Pada 2BStotram त्रिपुर सुन्दरी वेद पाद स्तोत्रम् | Tripura Sundari Veda Pada Stotram

त्रिपुर सुन्दरी वेद पाद स्तोत्रम्  वेदपादस्तवं वक्ष्ये देव्याः प्रियचिकीर्षया । यथामति मतिं देवस्तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥१॥   अकिञ्चित्करकर्मभ्यः प्रत्याहृत्य कृपावशात् …

Read more

श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम | Shodashi Tripura Sundari Ashtakam

Shri Shodashi Tripura Sundari Ashtakam श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम | Shodashi Tripura Sundari Ashtakam

श्री षोडशी त्रिपुर सुन्दरी अष्टकम  कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्बकादम्बिनीं,   नितम्बजित भूधरां सुरनितम्बिनीसेविताम् ।     नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामलां,   त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये ॥ १॥ …

Read more