तुलसी पूजा मंत्र | Tulsi Puja Mantra | Tulsi mantra in sanskrit

तुलसी पूजा मंत्र || Tulsi Pooja Mantra   तुलसी तोड़ने का मंत्र || Tulsi Todne Ka Mantra ॐ सुभद्राय नमः ॐ सुप्रभाय नमः   मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी । नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते ।।Read More : Shree Tulsi Kavacham   तुलसी जल अर्पित मंत्र || Tulsi Jal Arpan Mantra महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी । … Read more

श्री तुलसी शतनाम स्तोत्रम || Tulsi Ashtottara Shatanama Stotram

तुलसी पावनी पूज्या वृन्दावननिवासिनी ! ज्ञानदात्री ज्ञानमयी निर्मला सर्वपूजिता ॥1॥ सती पतिव्रता वृन्दा क्षीराब्धिमथनोद्भवा ! कृष्णवर्णा रोगहन्त्री त्रिवर्णा सर्वकामदा ॥2॥ लक्ष्मीसखी नित्यशुद्धा सुदती भूमिपावनी ! हरिध्यानैकनिरता हरिपादकृतालया ॥3॥ पवित्ररूपिणी धन्या सुगन्धिन्यमृतोद्भवा ! सुरूपारोग्यदा तुष्टा शक्तित्रितयरूपिणी  ॥4॥ देवी देवर्षिसंस्तुत्या कान्ता विष्णुमनःप्रिया ! भूतवेतालभीतिघ्नी महापातकनाशिनी ॥5॥ मनोरथप्रदा मेधा कान्तिर्विजयदायिनी ! शंखचक्रगदापद्मधारिणी कामरूपिणी ॥6॥ अपवर्गप्रदा श्यामा कृशमध्या सुकेशिनी … Read more

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Tulsi Ashtottara Shatanamavali

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Tulsi Ashtottara Shatanamavali ॐ तुलस्यै नमः ॐ पावन्यै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ वृन्दावननिवासिन्यै नमः ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः ॐ ज्ञानमय्य नमः ॐ निर्मलायै नमः ॐ सर्वपूजितायै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ पतिव्रतायै नमः ॐ वृन्दायै नमः ॐ क्षीराब्धिमथनोद्भवायै नमः ॐ कृष्णवर्णाय नमः ॐ रोगहन्त्र्यै नमः ॐ त्रिवर्णायै नमः ॐ … Read more

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके ॥२॥ तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा । कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् ॥३॥ नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम् । यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् ॥४॥ … Read more

श्री तुलसी स्तोत्र || Shri Tulsi Stotra

श्री तुलसी स्तोत्र || Shri Tulsi Stotra पापानि यानि रविसूनुपटस्थितानि गोब्रह्मबालपितृमातृवधादिकानि। नश्यन्ति तानि तुलसीवनदर्शनेन गोकोटिदानसदृशं फलमाशु च स्यात् ॥१॥ या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्रासिनी। प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥२॥ ललाटे यस्य दृश्येत तुलसीमूलमृत्तिका यमस्तं । नेक्षितुं शक्तः किमु दूता भयङ्कराः ॥३॥ तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि … Read more

श्री तुलसी नामाष्टक || Shri Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी नामाष्टक || Shri Tulsi Namashtakam वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी | पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी || एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम | य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत ||  Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी कवचम् || Shree Tulsi Kavacham

श्री तुलसी कवचम् || Shree Tulsi Kavacham || Tulsi Kavach ।। श्री गणेशाय नमः ।। अस्य श्री तुलसीकवच स्तोत्रमंत्रस्य । श्री महादेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीतुलसी देवता । मन ईप्सितकामनासिद्धयर्थं जपे विनियोगः । तुलसी श्रीमहादेवि नमः पंकजधारिणी । शिरो मे तुलसी पातु भालं पातु यशस्विनी ।। १ ।। दृशौ मे पद्मनयना श्रीसखी श्रवणे मम । घ्राणं पातु सुगंधा मे मुखं च सुमुखी मम ।। २ ।। जिव्हां … Read more