श्री वेंकटेश द्वादश नाम स्तोत्रम् | Venkatesa Dwadasa Nama Stotram

Venkatesa Dwadasa Nama Stotram,श्री वेंकटेश द्वादश नाम स्तोत्रम्

श्री वेंकटेश द्वादश नाम स्तोत्रम्  वेङ्कटेशो वासुदेवः वारिजासनवन्दितः ।  स्वामिपुष्करणीवासः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १ ॥     पीतांबरधरो देवः गरुडारूढशोभितः,   …

Read more

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

Venkatesa Stotra श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम्  वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः।   सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥     जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।   सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो …

Read more

Venkatesa Stotra | venkateswara stotram lyrics in hindi

Venkatesa Stotra 1 Venkatesa Stotra | venkateswara stotram lyrics in hindi

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम्  Venkatesa Stotra शंखं चक्रं गदाम् च क्षयितरिपुमदां शार्ङ्गमप्यंबुजं च,   बिभ्राणं हस्तपद्मैः मुनिवर दिव्यैर्भक्तितोष्टूयमाणम् ।     …

Read more

श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkatesa Ashtakam

Sri Venkatesa 2BAshtakam श्री वेंकटेश अष्टकम | Sri Venkatesa Ashtakam

श्री वेंकटेश अष्टकम  ॐतत्सदिति निर्देश्यं जगज्जन्मादिकारणम् ।   अनन्तकल्याणगुणं वन्दे श्रीवेङ्कटेश्वरम् ॥ १॥     नतामरशिरोरत्न श्रीयुतम् श्रीपदाम्बुजम् ।   …

Read more