श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali

श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ लक्ष्मिपतये नमः ॐ अनानुयाय नमः ॐ अमृतांशने नमः ॐ माधवाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ श्रीहरये नमः ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः ॐ श्रीवत्स वक्षसे नमः ॐ जगद्वन्द्याय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ शेशाद्रिनिलायाय … Read more

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram | Venkateswara Stotra

 Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in Hindi श्री वेङ्कटेशः श्रीनिवासो लक्ष्मीपतिरनामयः   अमृतांशो जगद्वन्द्योगोविन्दश्शाश्वतः   प्रभुं शेषाद्रि निलयो देवः केशवो मधुसूदनः ।     अमृतोमाधवः कृष्णं श्रीहरिर्ज्ञानपञ्जर ॥ १॥     श्री वत्सवक्षसर्वेशो गोपालः पुरुषोत्तमः ।   गोपीश्वरः परञ्ज्योतिर्वैकुण्ठ पतिरव्ययः ॥ २॥     सुधातनर्यादवेन्द्रो नित्ययौवनरूपवान् ।   चतुर्वेदात्मको विष्णु रच्युतः पद्मिनीप्रियः ॥ ३॥ … Read more

श्री वेंकटेश्वर स्तोत्र | Sri Venkateswara Stotram

श्री वेंकटेश्वर स्तोत्र || Sri Venkateswara Stotram || Venkateshwara Stotra   कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो।   कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते ॥१॥     सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखप्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे।   शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते ॥२॥     अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः।   भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे ॥३॥     अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेर्जनताभिमताधिकदानरतात्।   परदेवतयागदितान्निगमैः कमलादयितान्न परं कलये ॥४॥     … Read more

श्री वेंकटेश्वर वज्र कवच स्तोत्र | Venkateswara Vajra Kavacha Stotram

श्री वेंकटेश्वर वज्र कवच स्तोत्र || Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारण कारकं   प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम ॥     सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशश्शिरो वतु   प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणाण् रक्षतु मे हरिः ॥     आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु   देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः ॥     सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिश्वरः … Read more

श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र | Venkateswara Mangala Stotram

श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र || Sri Venkateswara Mangala Stotram श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।   श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥     लक्ष्मीसविभ्रमालोकसद्मविभ्रमचक्षुषे ।   चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥     श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाय मङ्गलाभराणाङ्घ्रये ।   मङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥     सर्वावयवसौन्दर्यसंपदा सर्वचेतसाम् ।   सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय … Read more

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम् ॥ जम्बूद्वीपगशेषशैलभुवनः श्रीजानिराद्यात्मजः, तार्क्ष्याहीशमुखासनस्त्रिभुवनस्थाशेषलोकप्रियः । श्रीमत्स्वामिसरःसुवर्णमुखरीसंवेष्टितः सर्वदा, श्रीमद्वेङ्कटभूपतिर्मम सुखं दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ १॥ सन्तप्तामलजातरूपरचितागारे निविष्टः सदा, स्वर्गद्वारकवाटतोरणयुतः प्राकारसप्तान्वितः । भास्वत्काञ्चनतुङ्गचारुगरुडस्तम्भे पतत्प्राणिनां, स्वप्रे वक्ति हिताहितं सुकरुणो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ २॥ अत्युच्चाद्रिविचित्रगोपुरगणैः पूर्णैः सुवर्णाचलैः, विस्तीर्णामलमण्टपायुतयुतैर्नानावनैर्निर्भयैः । पञ्चास्येभवराहखड्गमृगशार्दूलादिभिः श्रीपतिः, नित्यं वेदपरायणसुकृतिनां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ३॥ भेरीमङ्गलतुर्यगोमुखमृदङ्गादिस्वनैः … Read more

श्री वेंकटेश अष्टकम || Sri Venkateswara Ashtakam

श्री वेंकटेश अष्टकम || Sri Venkateswara Ashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेशाष्टकम् ॥ श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कज धूलिपङ्क्तिः संसारसिन्धुतरणे तरणिर्नवीना । सर्वाघपुञ्जहरणायच धूमकेतुः पायादनन्यशरणं स्वयमेव लोकम् ॥ १॥ शेषाद्रिगेहतव कीर्तितरङ्गपुञ्ज आभूमिनाकमभितःसकलान्पुनानः । मत्कर्णयुग्मविवरेपरिगम्य सम्यक् कुर्यादशेषमनिशङ्खलु तापभङ्गम् ॥ २॥ वैकुण्ठराजसकलोऽपि धनेशवर्गो नीतोऽपमानसरणिंत्वयि विश्वसित्रा । तस्मादयंन समयः परिहासवाचाम् इष्टंप्रपूर्य कुरु मां कृतकृत्यसङ्घम् ॥ ३॥ श्रीमन्नारास्तुकतिचिद्धनिकांश्च केचित् क्षोणीपतीन्कतिचिदत्रच राजलोकान् । आराधयन्तुमलशून्यमहं भवन्तं कल्याणलाभजननायसमर्थमेकम् ॥ … Read more