श्री तारा शतनाम स्तोत्रम् – Tara Shatanama Stotram

श्री तारा शतनाम स्तोत्रम् – Shri Tara Shatanama Stotram

श्रीशिव उवाच ॥
तारिणी तरला तन्वी तारा तरुणवल्लरी ।


तीररूपा तरी श्यामा तनुक्षीणपयोधरा ॥ १॥

Tara Shatanama Stotram

तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी ।

उग्रतारा जया चण्डी श्रीमदेकजटाशिराः ॥ २॥


तरुणी शाम्भवीछिन्नभाला च भद्रतारिणी ।

उग्रा चोग्रप्रभा नीला कृष्णा नीलसरस्वती ॥ ३॥


द्वितीया शोभना नित्या नवीना नित्यनूतना ।

चण्डिका विजयाराध्या देवी गगनवाहिनी ॥ ४॥


अट्टहास्या करालास्या चरास्या दितिपूजिता ।

सगुणा सगुणाराध्या हरीन्द्रदेवपूजिता ॥ ५॥


रक्तप्रिया च रक्ताक्षी रुधिरास्यविभूषिता ।

बलिप्रिया बलिरता दुर्गा बलवती बला ॥ ६॥


बलप्रिया बलरता बलरामप्रपूजिता ।

अर्धकेशेश्वरी केशा केशवासविभूषिता ॥ ७॥


पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनन्दिनी ।

दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षजा दक्षिणे रता ॥ ८॥


वज्रपुष्पप्रिया रक्तप्रिया कुसुमभूषिता ।

माहेश्वरी महादेवप्रिया पञ्चविभूषिता ॥ ९ ॥


इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना प्राणरूपिणी ।

गान्धारी पञ्चमी पञ्चाननादि परिपूजिता ॥ १०॥


तथ्यविद्या तथ्यरूपा तथ्यमार्गानुसारिणी ।

तत्त्वप्रिया तत्त्वरूपा तत्त्वज्ञानात्मिकाऽनघा ॥ ११॥


ताण्डवाचारसन्तुष्टा ताण्डवप्रियकारिणी ।

तालदानरता क्रूरतापिनी तरणिप्रभा ॥ १२॥


त्रपायुक्ता त्रपामुक्ता तर्पिता तृप्तिकारिणी ।

तारुण्यभावसन्तुष्टा शक्तिर्भक्तानुरागिणी ॥ १३॥


शिवासक्ता शिवरतिः शिवभक्तिपरायणा ।

ताम्रद्युतिस्ताम्ररागा ताम्रपात्रप्रभोजिनी ॥ १४॥


बलभद्रप्रेमरता बलिभुग्बलिकल्पिनी ।

रामरूपा रामशक्ती रामरूपानुकारिणी ॥ १५॥


इत्येतत्कथितं देवि रहस्यं परमाद्भुतम् ।

श्रुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारादेव्याः प्रसादतः ॥ १६॥


य इदं पठति स्तोत्रं तारास्तुतिरहस्यकम् ।

सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विहरेत् क्षितिमण्डले ॥ १७॥


तस्यैव मन्त्रसिद्धिः स्यान्ममसिद्धिरनुत्तमा ।

भवत्येव महामाये सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १८॥


मन्दे मङ्गलवारे च यः पठेन्निशि संयतः ।

तस्यैव मन्त्रसिद्धिस्स्याद्गाणपत्यं लभेत सः ॥ १९॥


श्रद्धयाऽश्रद्धया वापि पठेत्तारारहस्यकम् ।

सोऽचिरेणैव कालेन जीवन्मुक्तः शिवो भवेत् ॥ २०॥


सहस्रावर्तनाद्देवि पुरश्चर्याफलं लभेत् ।

एवं सततयुक्ता ये ध्यायन्तस्त्वामुपासते ।

ते कृतार्था महेशानि मृत्युसंसारवर्त्मनः ॥ २१॥


॥ इति स्वर्णमालातन्त्रे ताराशतनामस्तोत्रं समाप्तम् ॥

Leave a Reply