श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्री तुलस्यै नमः।
 2. ॐ नन्दिन्यै नमः।
 3. ॐ देव्यै नमः।
 4. ॐ शिखिन्यै नमः।
 5. ॐ धारिण्यै नमः।
 6. ॐ धात्र्यै नमः।
 7. ॐ सावित्र्यै नमः।
 8. ॐ सत्यसन्धायै नमः।
 9. ॐ कालहारिण्यै नमः।
 10. ॐ गौर्यै नमः।
 11. ॐ देवगीतायै नमः।
 12. ॐ द्रवीयस्यै नमः।
 13. ॐ पद्मिन्यै नमः।
 14. ॐ सीतायै नमः।
 15. ॐ रुक्मिण्यै नमः।
 16. ॐ प्रियभूषणायै नमः।
 17. ॐ श्रेयस्यै नमः।
 18. ॐ श्रीमत्यै नमः। 
 19. ॐ मान्यायै नमः।
 20. ॐ गौर्यै नमः।
 21. ॐ गौतमार्चितायै नमः।
 22. ॐ त्रेतायै नमः।
 23. ॐ त्रिपथगायै नमः।
 24. ॐ त्रिपादायै नमः।
 25. ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।
 26. ॐ जगत्रयायै नमः। 
 27. ॐ त्रासिन्यै नमः।
 28. ॐ गात्रायै नमः।
 29. ॐ गात्रियायै नमः।
 30. ॐ गर्भवारिण्यै नमः।
 31. ॐ शोभनायै नमः।
 32. ॐ समायै नमः।
 33. ॐ द्विरदायै नमः।
 34. ॐ आराद्यै नमः। 
 35. ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
 36. ॐ महाविद्यायै नमः।
 37. ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
 38. ॐ कामाक्ष्यै नमः।
 39. ॐ कुलायै नमः।
 40. ॐ श्रीयै नमः।
 41. ॐ भूम्यै नमः।
 42. ॐ भवित्र्यै नमः।
 43. ॐ सावित्र्यै नमः।
 44. ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः। 
 45. ॐ शंखिन्यै नमः।
 46. ॐ चक्रिण्यै नमः।
 47. ॐ चारिण्यै नमः।
 48. ॐ चपलेक्षणायै नमः।
 49. ॐ पीताम्बरायै नमः।
 50. ॐ प्रोत सोमायै नमः।
 51. ॐ सौरसायै नमः।
 52. ॐ अक्षिण्यै नमः। 
 53. ॐ अम्बायै नमः।
 54. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 55. ॐ सम्श्रयायै नमः।
 56. ॐ सर्व देवत्यै नमः।
 57. ॐ विश्वाश्रयायै नमः।
 58. ॐ सुगन्धिन्यै नमः।
 59. ॐ सुवासनायै नमः।
 60. ॐ वरदायै नमः। 
 61. ॐ सुश्रोण्यै नमः।
 62. ॐ चन्द्रभागायै नमः।
 63. ॐ यमुनाप्रियायै नमः।
 64. ॐ कावेर्यै नमः।
 65. ॐ मणिकर्णिकायै नमः।
 66. ॐ अर्चिन्यै नमः।
 67. ॐ स्थायिन्यै नमः।
 68. ॐ दानप्रदायै नमः।
 69. ॐ धनवत्यै नमः।
 70. ॐ सोच्यमानसायै नमः। 
 71. ॐ शुचिन्यै नमः।
 72. ॐ श्रेयस्यै नमः।
 73. ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः। 
 74. ॐ विभूत्यै नमः।
 75. ॐ आकृत्यै नमः।
 76. ॐ आविर्भूत्यै नमः।
 77. ॐ प्रभाविन्यै नमः।
 78. ॐ गन्धिन्यै नमः। 
 79. ॐ स्वर्गिन्यै नमः।
 80. ॐ गदायै नमः।
 81. ॐ वेद्यायै नमः।
 82. ॐ प्रभायै नमः।
 83. ॐ सारस्यै नमः।
 84. ॐ सरसिवासायै नमः। 
 85. ॐ सरस्वत्यै नमः।
 86. ॐ शरावत्यै नमः।
 87. ॐ रसिन्यै नमः।
 88. ॐ काळिन्यै नमः।
 89. ॐ श्रेयोवत्यै नमः।
 90. ॐ यामायै नमः।
 91. ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः। 
 92. ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।
 93. ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।
 94. ॐ शमनिधिन्यै नमः।
 95. ॐ शतानन्दायै नमः।
 96. ॐ शतद्युतये नमः।
 97. ॐ शितिकण्ठायै नमः। 
 98. ॐ प्रयायै नमः।
 99. ॐ धात्र्यै नमः।
 100. ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।
 101. ॐ कृष्णायै नमः।
 102. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
 103. ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः। 
 104. ॐ हरायै नमः।
 105. ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
 106. ॐ भूम्यै नमः।
 107. ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।
 108. ॐ श्री तुलस्यै नमः।

Leave a comment