श्री वराह अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ वराहाय नमः ।
 2. ॐ वरदाय नमः ।
 3. ॐ वन्द्याय नमः ।
 4. ॐ वरेण्याय नमः ।
 5. ॐ वसुदेवजाय नमः । 
 6. ॐ वषट्काराय नमः ।
 7. ॐ वसुनिधये नमः ।
 8. ॐ वसुधोद्धरणाय नमः ।
 9. ॐ वसवे नमः ।
 10. ॐ वसुदेवाय नमः । 
 11. ॐ वसुमतीदंष्ट्राय नमः ।
 12. ॐ वसुमतीप्रियाय नमः ।
 13. ॐ वनधिस्तोमरोमान्धवे नमः ।
 14. ॐ वज्ररोम्णे नमः ।
 15. ॐ वदावदाय नमः ।
 16. ॐ वलक्षाङ्गाय नमः ।
 17. ॐ वश्यविश्वाय नमः । 
 18. ॐ वसुधाधरसन्निभाय नमः ।
 19. ॐ वनजोदरदुर्वारविषादध्वंसनोदयाय नमः ।
 20. ॐ वल्गत्सटाजातवातधूतजीमूतसंहतये नमः । 
 21. ॐ वज्रदंष्ट्राग्रविच्छिन्नहिरण्याक्षधराधराय नमः । 
 22. ॐ वशिष्टाद्यर्षिनिकरस्तूयमानाय नमः ।
 23. ॐ वनायनाय नमः ।
 24. ॐ वनजासनरुद्रेन्द्रप्रसादित महाशयाय नमः ।
 25. ॐ वरदानविनिर्धूतब्रह्मब्राह्मणसंशयाय नमः ।
 26. ॐ वल्लभाय नमः ।  
 27. ॐ वसुधाहारिरक्षोबलनिषूदनाय नमः ।
 28. ॐ वज्रसारखुराघातदलिताब्धिरसाहिपाय नमः ।
 29. ॐ वलद्वालोत्कटाटोपध्वस्तब्रह्माण्डकर्पराय नमः ।
 30. ॐ वदनान्तर्गतायातब्रह्माण्डश्वासपद्धतये नमः । 
 31. ॐ वर्चस्विने नमः । 
 32. ॐ वरदंष्ट्राग्रसमुन्मीलितदिक्तटाय नमः ।
 33. ॐ वनजासननासान्तर्हंसवाहावरोहिताय नमः ।
 34. ॐ वनजासनदृक्पद्मविकासाद्भुतभास्कराय नमः ।
 35. ॐ वसुधाभ्रमरारूढदंष्ट्रापद्माग्रकेसराय नमः ।
 36. ॐ वसुधाधूममषिका रम्यदंष्ट्राप्रदीपकाय नमः । 
 37. ॐ वसुधासहस्रपत्रमृणालायित दंष्ट्रिकाय नमः ।
 38. ॐ वसुधेन्दीवराक्रान्तदंष्ट्राचन्द्रकलाञ्चिताय नमः ।
 39. ॐ वसुधाभाजनालम्बदंष्ट्रारजतयष्टिकाय नमः ।
 40. ॐ वसुधाभूधरावेधि दंष्ट्रासूचीकृताद्भुताय नमः ।  
 41. ॐ वसुधासागराहार्यलोकलोकपधृद्रदाय नमः ।
 42. ॐ वसुधावसुधाहारिरक्षोधृच्छृङ्गयुग्मकाय नमः ।
 43. ॐ वसुधाधस्समालम्बिनालस्तम्भ प्रकम्पनाय नमः ।
 44. ॐ वसुधाच्छत्ररजतदण्डच्छृङ्गमनोहराय नमः । 
 45. ॐ वतंसीकृतमन्दाराय नमः ।
 46. ॐ वलक्षीकृतभूतलाय नमः ।
 47. ॐ वरदीकृतवृत्तान्ताय नमः ।
 48. ॐ वसुधीकृतसागराय नमः ।
 49. ॐ वश्यमायाय नमः । 
 50. ॐ वरगुणक्रियाधाराय नमः ।
 51. ॐ वराभिथाय नमः ।
 52. ॐ वरुणालयवास्तव्यजन्तुविद्राविघुर्घुराय नमः । 
 53. ॐ वरुणालयविच्छेत्रे नमः ।
 54. ॐ वरुणादिदुरासदाय नमः । 
 55. ॐ वनजासनसन्तानावनजात महाकृपाय नमः ।
 56. ॐ वत्सलाय नमः ।
 57. ॐ वह्निवदनाय नमः ।
 58. ॐ वराहवमयाय नमः ।
 59. ॐ वसवे नमः । 
 60. ॐ वनमालिने नमः । 
 61. ॐ वन्दिवेदाय नमः ।
 62. ॐ वयस्थाय नमः ।
 63. ॐ वनजोदराय नमः । 
 64. ॐ वेदत्वचे नमः ।
 65. ॐ वेदविदे नमः ।
 66. ॐ वेदिने नमः ।
 67. ॐ वेदवादिने नमः ।
 68. ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः । 
 69. ॐ वेदमूर्तये नमः ।
 70. ॐ वेदविद्वेद्य विभवाय नमः । 
 71. ॐ वेदेशाय नमः ।
 72. ॐ वेदरक्षणाय नमः । 
 73. ॐ वेदान्तसिन्धुसञ्चारिणे नमः ।
 74. ॐ वेददूराय नमः ।
 75. ॐ वेदान्तसिन्धुमध्यस्थाचलोद्धर्त्रे नमः । 
 76. ॐ वितानकृते नमः ।
 77. ॐ वितानेशाय नमः ।
 78. ॐ वितानाङ्गाय नमः ।  
 79. ॐ वितानफलदाय नमः ।
 80. ॐ विभवे नमः । 
 81. ॐ वितानभावनाय नमः ।
 82. ॐ विश्वभावनाय नमः ।
 83. ॐ विश्वरूपधृते नमः । 
 84. ॐ विश्वदंष्ट्राय नमः ।
 85. ॐ विश्वगर्भाय नमः ।
 86. ॐ विश्वगाय नमः ।
 87. ॐ विश्वसम्मताय नमः ।
 88. ॐ वेदारण्यचराय नमः ।
 89. ॐ वामदेवादिमृगसंवृताय नमः । 
 90. ॐ विश्वातिक्रान्तमहिम्ने नमः । 
 91. ॐ वन्यभूपतये नमः ।
 92. ॐ वैकुण्ठकोलाय नमः ।
 93. ॐ विकुण्ठलीलाय नमः ।
 94. ॐ विलयसिन्धुगाय नमः ।
 95. ॐ वप्तःकबलिताजाण्डाय नमः । 
 96. ॐ वेगवते नमः ।
 97. ॐ विश्वपावनाय नमः ।
 98. ॐ विपश्चिदाशयारण्यपुण्यस्फूर्तये नमः ।
 99. ॐ विशृङ्खलाय नमः ।
 100. ॐ विश्वद्रोहिक्षयकराय नमः । 
 101. ॐ विश्वाधिकमहाबलाय नमः ।
 102. ॐ वीर्यसिन्धवे नमः ।
 103. ॐ विवद्बन्धवे नमः ।
 104. ॐ वियत्सिन्धुतरङ्गिताय नमः ।
 105. ॐ व्यादत्तविद्वेषिसत्त्वमुस्ताय नमः ।
 106. ॐ विश्वगुणाम्बुधये नमः । 
 107. ॐ विश्वमङ्गलकान्तारकृत लीलाविहाराय नमः ।
 108. ॐ विश्वमङ्गलदोत्तुङ्गकरुणापाङ्गाय नमः । 

Leave a comment