श्री हनुमान स्तवन | Hanuman Stavan Lyrics In Sanskrit and Meaning in Hindi

hanuman stavan in sanskrit and hindi lyrics

सोरठा प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानघन ।जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥१॥ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् ।दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ॥२॥ सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् ।रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥ श्रीहनुमन्नमस्कार गोष्पदी-कृत-वारीशं मशकी-कृत-राक्षसम् ।रामायण-महामाला-रत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १॥ अञ्जना-नन्दनं-वीरं जानकी-शोक-नाशनम् ।कपीशमक्ष-हन्तारं वन्दे लङ्का-भयङ्करम् ॥ २॥ महा-व्याकरणाम्भोधि-मन्थ-मानस-मन्दरम् ।कवयन्तं राम-कीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ ३॥ उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलंयः शोक-वह्निं जनकात्मजायाः ।आदाय तेनैव … Read more

श्री शिव पञ्चरत्नम् स्तुति || Shiva Pancharatnam Stuti

  || Shri Shiva Pancharatnam Stuti ||  ॥ श्रीशिवपञ्चरत्नस्तुती शिवमहापुराणे ॥   श्रीकृष्ण उवाच – मत्तसिन्धुरमस्तकोपरि नृत्यमानपदाम्बुजम् । भक्तचिन्तितसिद्धिदानविचक्षणं कमलेक्षणम् । भुक्तिमुक्तिफलप्रदं भवपद्मजाऽच्युतपूजितम् । कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ १॥ CLICK HERE TO READ : MAHASHIVRATRI KATHA वित्तदप्रियमर्चितं कृतकृच्छ्रतीव्रतपश्चरैः । मुक्तिकामिभिराश्रितैर्मुनिभिर्दृढामलभक्तिभिः । मुक्तिदं निजपादपङ्कजसक्तमानसयोगिनाम् । कृत्तिवाससमाश्रये मम सर्वसिद्धिदमीश्वरम् ॥ २॥ कृत्तदक्षमखाधिपं वरवीरभद्रगणेन वै । यक्षराक्षसमर्त्यकिन्नरदेवपन्नगवन्दितम् । रक्तभुग्गणनाथहृद्भ्रमराञ्चिताङ्घ्रिसरोरुहम् … Read more

मुकुन्द मुक्तावली || Shri Mukunda Muktavali

मुकुन्द मुक्तावली || Shri Mukunda Muktavali नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसित नयनास्यं विस्फुरन्मन्दहासम् । कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावतंसं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥१॥ सजलजलदनीलं वल्लवीकेलिलोलं श्रितसुरतरुमूलं विद्युदुल्लासिचेलम्। नतसुरमुनिजालं सन्मनोबिम्बलीलम् सुररिपुकुलकालं नौमि गोपालबालम् ॥२॥ सजलजलदनीलं दर्शितोदारलीलं करतलधृतशैलं वेणुनादैः रसालम्। व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं कलितललितमालं नौमि गोपालबालम् ॥३॥ स्मितललितकपोलं स्निग्धसंगीतलोलम् ललितचिकुरजालं चौर्य-चातुर्य-लीलम्। शतमखरिपुकालं शातकुंभाभचेलं कुवलयदलनीलं नौमि गोपालबालम् ॥४॥ मुरलिनिनदलोलं मुग्धमायूरचूडं दलितदनुजजालम् धन्यसौजन्यशीलम्। परहितनवहेलं … Read more

अम्बा नवमणिमाला स्तोत्र || Amba Navamani Mala Stotram

अम्बा नवमणिमाला स्तोत्र || Amba Navamani Mala Stotram || Arya Navakam वाणीं जितशुकवाणीं अलिकुलवेणीं भवाम्बुधिद्रोणीम्। वीणाशुकशिशुपाणीं नतगीर्वाणीं नमामि शर्वाणीम्  ॥१॥ कुवलयदलनीलाङ्गीं कुवलयरक्षैकदीक्षितापाङ्गीं। लोचनविजितकुरङ्गीं मातङ्गीं नौमि शङ्करार्धाङ्गीम् ॥२॥ कमला कमलजकान्ता कर-सारस-दत्त-कान्त-करकमलाम् करयुगलविधृतकमलां विमलां कमलाङ्कचूड-सकल-कलाम्  ॥३॥ सुन्दर-हिमकर-वदनां कुन्दसुरदनां मुकुन्द-निधि-सदनाम्। करुणोज्जीवितमदनां सुरकुशलायाऽसुरेषु-कृत-कदनाम् ॥४॥ अरुणाधरजितबिम्बां जगदम्बां गमनविजित-कादम्बाम्। पालितसुजनकदंबां पृथुलनितम्बां भजे सहेरम्बाम् ॥५॥ शरणागत-जन-भरणां करुणावरुणालयां नवावरणाम्। मणिमयदिव्याभरणां चरणाम्भोजात-सेवकोद्धरणाम् ॥ ६॥ … Read more

श्री धन्वन्तरि नवकम || Shri Dhanwantari Navakam

श्री धन्वन्तरि नवकम || Shri Dhanwantari Navakam दैवासुरैर्भावगणैरजस्रं प्रमथ्यमाने जनजीविताब्धौ। समुद्गतं नूतनकालकूटं प्रतारकं मोहनबाह्यरूपम्॥१॥ लोकस्तदासेवननष्टबोधः प्रपद्यते हन्त महाविपत्तिम्। त्रातुं न चेष्टे बत नीलकण्ठः स्वयं कृतानर्थकदर्थितं तम्॥२॥ धन्वन्तरे श्रीभगवन् प्रसन्न- स्स्वयं सन्निधेहि द्रुतमार्तबन्धो। पश्यात्र लोकान् विषवेगतप्तान् नितान्तरुग्णान् करणत्रयेऽपि॥३॥ केचिन्महामोहवशं प्रयाताः संशेरते देव! परेतकल्पाः। उन्मत्तचित्ताः परितो भ्रमन्ति जगद्द्रुहश्चासुरशक्तयोऽन्ये ॥४॥ मन्दस्मिते सुन्दरशातकुम्भ- कुम्भे तथा लोलविलोचनान्ते। नवामृतं, किञ्च करे … Read more

शिव भुजंगम || Shiva Bhujangam

शिव भुजंगम || Shiva Bhujangam || Shiva Bhujanga गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् । कनद्दन्तकाण्डं  विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥ १ ॥ अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्वमर्थं चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेयं । हरिब्रह्ममृग्यं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महःशैवमीडे ॥ २ ॥ स्वशक्त्यादिशक्त्यन्तसिंहासनस्थं मनोहारिसर्वाङ्गरत्नोरुभूषं । जटाहीन्दुगंगास्थिशम्याकमौलिं पराशक्तिमित्रं नुमः पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥ शिवेशानतत्पूरुषाघोरवामादिभिः पञ्चभिर्हृन्मुखैः षड्भिरंगैः । अनौपम्यषड्त्रिंशतं तत्वविद्यामतीतं परं त्वां कथं वेत्ति … Read more

सशक्तिशिवनवकम् || Sashakti Shiva Navakam

सशक्तिशिवनवकम् || Sasakti Shiva Navakam || Sashakti Shiva Navakam वेदशास्त्रपुराणेतिहासकाव्यकलादिषु। विज्ञानं देहि मे ऐं नमः क्लीं शिवाय सौ॥१॥ चतुर्द्शासु विद्यासु चतुष्षष्टिकलासु च। चतुरां धियमाधेहि ऐं नमः क्लीं शिवाय सौ॥२॥ मीमांसायां समस्तायां शब्दशास्त्रे विशेषतः। देहि मे देव संप्राज्ञं ऐं नमः क्लीं शिवाय सौ॥३॥ गणितेषु च सर्वज्ञ देहि मे परमेश्वर। सम्यक् ज्ञानं जगन्नाथ ऐं नमः क्लीं शिवाय … Read more

श्री लक्ष्मी लहरी || Shri Lakshmi Lahari

श्री लक्ष्मी लहरी || Shri Lakshmi Lahari || Shri Laxmi Lahari समुन्मीलन्नीलांबुजनिकरनीराजितरुचा- मपांगानां भृङ्गैरमृतलहरी श्रेणिमसृणैः। ह्रिया  हीनं दीनं भृशमुदरलीनं करुणया हरिश्यामा सा मामवतु जडसामाजिकमपि ॥१॥ समुन्मीलत्वन्तःकरणकरुणोद्गारचतुरः करिप्राणत्राणप्रणयिनि दृगन्तस्तव मयि। यमासाद्योन्माद्यद्विपनियुतगण्डस्थलगल- न्मदक्लिन्नद्वारो  भवति सुखसारो नरपतिः॥२॥ उरस्यस्य भृशन्कबरभरनिर्यत्सुमनसः पतन्ति स्वर्बाला स्मरशरपराधीनमनसः। सुरास्तं गायन्ति स्फुरितनुतिगंगाधरमुखा- स्तवायं दृक्पातो यदुपरि कृपातो विलसति॥३॥ समीपे संगीतस्वरमधुरभंगी मृगदृशां विदूरे दानान्धद्विरदकलभोद्दामनिनदः। बहिर्द्वारे तेषां भवति … Read more

पुरुष सूक्तम || Purusha Suktam || Purusha Suktam with Hindi Meaning

Purusha Sukta सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।  स भूमिँसर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङगुलम्।। जो सहस्रों सिरवाले, सहस्रों नेत्रवाले और सहस्रों चरणवाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्माँड को आवृत करके भी दस अंगुल शेष रहते हैं ।।1।। पुरुषऽएवेदँ सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।।2।। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही … Read more

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तुति || Hanuman Ashtottara Shatanama Stuti

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तुति || Shri Hanuman Ashtottara Shatanama Stuti रामदूतो रामभृत्यो रामचित्तापहारकः । रामनामजपासक्तो रामकीर्तिप्रचारकः ॥ १॥ रामालिङ्गनसौख्यज्ञो रामविक्रमहर्षितः । रामबाणप्रभावज्ञो रामसेवाधुरन्धरः ॥ २॥ रामहृत्पद्ममार्तण्डो रामसङ्कल्पपूरकः । रामामोदितवाग्वृत्तिः रामसन्देशवाहकः ॥ ३॥ रामतारकगुह्यज्ञो रामाह्लादनपण्डितः । रामभूपालसचिवो रामधर्मप्रवर्तकः ॥ ४॥ रामानुजप्राणदाता रामभक्तिलतासुमम् । रामचन्द्रजयाशंसी रामधैर्यप्रवर्धकः ॥ ५॥ रामप्रभावतत्त्वज्ञो रामपूजनतत्परः । राममान्यो रामहृद्यो रामकृत्यपरायणः ॥ ६॥ … Read more