श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् || Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् || Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam || Sri Lakshmi Hayagriva Pancharatnam ज्ञानानन्दामलात्मा कलिकलुषमहातूल वातूल नामा,  सीमातीतात्मभूमा मम हयवदना देवता दर्विदारिः। याता श्वेताब्जमध्यं प्रविमलकमलस्रग्धरा दुग्धराशिः, स्मेरा सा राजराजप्रभृतिनुतपदा संपदं संविधत्ताम् ॥१॥ तारा ताराधिनाथस्फटिकमणिसुधाहीरहाराभिरामा, रामा रत्नाब्धिधन्या कुशलिकुचपरीरंभसंरंभधन्या। माद्याऽनन्यार्हदास्यप्रणतततिपरित्राणसत्रात्तदीक्षा, दक्षा साक्षात्कृतैषा सपदि हयमुखी देवता साऽवतान्नः॥२॥ अन्तर्ध्वान्तस्य कल्पं निगमहृतासुरध्वंसनैकान्तकल्पं कल्याणानां गुणानांजलधिमभिनमद्बान्धवं सैन्धवास्यम्। शुभ्रांशु भ्राजमानं दधतमरिदरे पुस्तकंहस्तकञ्जैः, … Read more