श्री राधिका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Radhika Ashtottara Shatanama Stotram

Radhika Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राधिका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अवीक्षितेश्वरी काचिद्वृन्दावनमहेश्वरीम् । तत्पदाम्भोजमात्रैकगतिः दास्यतिकातरा ॥ १॥   पतिता तत्सरस्तीरे रुदत्यार्तरवाकुलम् । तच्छ्रीवक्त्रेक्षणप्राप्त्यै नामान्येतानि सञ्जगौ …

Read more

श्री राधा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Radha Ashtottara Shatanama Stotram

Radha Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राधा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अथास्याः सम्प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ।यस्य सङ्कीर्तनादेव श्रीकृष्णं वशयेद्ध्रुवम् ॥ १॥   राधिका सुन्दरी गोपी कृष्णसङ्गमकारिणी …

Read more

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम कुङ्कुमाक्तकाञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा, पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दसौरभा ।   वल्लवेशसूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका, मह्यमात्मपादपद्मदास्यदाऽस्तु राधिका ॥ १॥   कौरविन्दकान्तनिन्दचित्रपत्रशाटिका, …

Read more

श्री राधाकुण्ड अष्टकम | Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम,Shri Radha Kund Ashtakam

श्री राधाकुण्ड अष्टकम  वृषभदनुजनाशात् नर्मधर्मोक्तिरङ्गैः, निखिलनिजतनूभिर्यत्स्वहस्तेन पूर्णम् ।   प्रकटितमपि वृन्दारण्यराज्ञा प्रमोदैः, तदतिसुरभि राधाकुण्डमेवाश्रयो मे ॥ १॥   व्रजभुवि मुरशत्रोः …

Read more

राधिका धिपाष्टकम् | Radhika Dipa Ashtakam

राधिका धिपाष्टकम्, Radhika Dipa Ashtakam

राधिका धिपाष्टकम्  चतुर्मुखादिसंस्तुतं समस्तसात्वतानुतम् हलायुधादिसंयुतं नमामि राधिकाधिपम् ॥१॥   बकादिदैत्यकालकं सगोपगोपिपालकम् मनोहरासितालकं नमामि राधिकाधिपम् ॥२॥   सुरेन्द्रगर्वभञ्जनं विरञ्चिमोहभञ्जनम् व्रजाङ्गनानुरञ्जनं नमामि …

Read more

श्रीमद् राधाष्टकम् | Shrimad Radhashtakam

Shrimad Radhashtakam श्रीमद् राधाष्टकम् | Shrimad Radhashtakam

श्रीमद् राधाष्टकम्  निकुञ्जे मञ्जूषद्विविधमृदुपुष्पैकनिचयैः,   समाकीर्णं दान्तं सुमणिजटितं केलिशयनम् ।   हृदि प्रादुर्भूतोद्भटविरहभावैः सपदि यत्,       करे कृत्वा …

Read more

श्री राधाष्टक | Radha Ashtak

श्री राधाष्टक Radha Ashtak

श्री राधाष्टक  ॥ श्रीराधाष्टकम् ॥ ॐ दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं, विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् ।   हृदयमधुपमल्लीं वल्लवाधीशसूनो-, रखिलगुणगभीरां राधिकामर्चयामि ॥ १॥   …

Read more