Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram2B राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः ।   सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥     फणिर्गार्ग्यायनस्तथा सुरागुर्नीलजीमूतसङ्काशश्च चतुर्भुजः ।   सुरारिर्नील …

Read more

rahu kavach राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच  अथ राहुकवचम्   अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।   अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।   स्वाहा कीलकम् । राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥   प्रणमामि …

Read more